یکشنبه دوم شهریور 1393

جهت شروع یک پروژه پرورش دام و صنایع وابسته، در مراحل ابتدائی نیاز به تهیه مکانی مناسب جهت احداث دامداری و سپس اخذ مجوزهای لازم از سازمان ها ی ذیربط می باشد که در متن زیر به طور کامل بیان گردیده است

زمين

مشخصات زمين مناسب جهت احداث

زميني كه جهت احداث ساختمانها و تأسيسات، توسط متقاضي و برابر ضوابط نظام دامپروري ارائه مي شود، مي تواند به يكي از شكلهاي زير باشد:

الف: زمينهاي سنددار
ب: زمينهاي استيجاري
ج: زمينهاي فاقد سند ( به شرط احراز مالكيت)
د: زمينهاي مشاع
ح: زمينهاي اصلاحات ارضي مفروزالرعيه
و: زمينهاي واگذاري از طريق هيأتهاي هفت نفره يا كميسيون مواد 31 يا 32 قانون واگذاري زمينهاي موات

زمينهاي كشت علوفه

 در خصوص صدور پروانه تأسيس دامداريهايي كه درآنها نشخواركنندگان يا اسب، پرورش داده و نگهداري مي شوند، متقاضي جهت تأمين علوفه دامداري خود برابر ضوابط نظام دامپروري، بايد داراي يكي از شرايط زير باشد:

الف: مالك زمين كشت علوفه باشد.
ب: مستاجر زمين كشت علوفه باشد.(مدت اجاره حداقل 5 سال)
ج: متصرف بلامعارض زمين كشت علوفه بوده و آن را در اختيار داشته باشد.
د: مالك زمينهاي واگذاري از طريق هيأتهاي هفت نفره يا كميسيون ماده 31 قانون.
ه: با كشتكاران علوفه، قرارداد خريد علوفه تنظيم كرده باشد.
و: متقاضيان پرورش طيور صنعتي و بومي، كه داراي زمين جهت كشت مواد اوليه خوراك طيور باشند، با توجه به ميزان ارائه زمين ، در صدور پروانه تأسيس، الويت نسبي دارند.

ضوابط فني مورد نياز برای زمين

الف- فواصل
حداقل فاصله محدوده تأسيسات دامداريها و كارخانجات با واحدهاي مشابه و غير مشابه و همچنين با شهر، شهرك و روستا(مناطق مسكوني)، جنگل، رودخانه، دريا و ساير عوارض طبيعي، حريم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلي انتقال نفت و گاز، شبكه هاي فشار قوي برق و واحدهاي صنعتي (عوارض تأسيساتي)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعيين مي شود.


تبصره1: در مواقع اضطراري و يا ارائه دلايل مستدل، كميسيون مركزي مجاز است، نسبت به كاهش يا افزايش حداقل فواصل مذكور مندرج در جدول فوق الذكر، تصميم لازم را اتخاذ كند.


تبصره2: در خصوص بعضي از انواع كارخانجات و واحدهاي پرورش بعضي از حيوانات كه در جدول فواصل نامي از آنها برده نشده است، براساس توضيحاتي كه در فصول اختصاصي پرورش هر كدام از آنها ذكر شده اقدام مي شود.


ب-عوارض جغرافيايي واقليمي
1- در حد امكان، محل تأسيسات بايد به گونه اي انتخاب شود، كه جهت وزش باد از سوي مناطق مسكوني به طرف دامداري باشد.
2- محل تأسيسات در مورد حيوانات پوستي غير نشخوار كننده، به خصوص جوندگان، بايد طوري احداث شود كه از نظر عبور و مرور، ساير حيوانات و جوندگان وحشي به داخل تأسيسات جلوگيري به عمل آيد.
3- محل تآسيسات نبايد در مسيلهاي شناخته شده، قرار گيرد.

مجوزها و نحوه دريافت آنها 

انواع مجوزها

 مجوزهايي كه به عنوان اجازه اشتغال، براي فعاليتهاي مختلف دامداري يا اداره كارخانجات و كارگاهها صادر مي شود، به شرح ذيل است:

الف- موافقت اصولي

مجوزي است كه، قبل از صدور پروانه تأسيس به متقاضيان فعاليتهاي دامداري، مرغداري، كارخانه... در چهارچوب سياستها و ضوابط نظام دامپروري صادر مي گردد.
مدت اعتبار موافقت اصولي 6 ماه است و در موارد ضروري 6 ماه ديگر تمديد مي گردد.
هنگام صدور موافقت اصولي يا پروانه تأسيس و بهره برداري بايستي هر يك از مجوزها به نام يك نفر يا شركت ثبت شده باشد.
در صورتيكه تعدادي از افراد حقيقي درخواست صدور مجوز بنمايد، بايستي قبلاً با ارائه وكالت بلاعرض به نام يكي از سهامداران، زمينه اجراي مقررات مزبور را فراهم آورند.
همچنين فروش و انتقال موافقت اصولي تحت هر شرايطي ممنوع است.


ب- پروانه تأسيس

مجوزي را كه هر متقاضي براي احداث ساختمانها و تأسيسات هر نوع واحد دامداري، كارخانه يا كارگاه، كه داراي ضوابط نظام باشد و بايد دريافت نمايد، پروانه تأسيس مي گويند.
مدت اعتبار پروانه تأسيس 2 سال و با نظر كميسيون صدور پروانه استان به مدت يك سال ديگر قابل تمديد است.
چنانچه پس از پايان تمديد اعتبار پروانه تأسيس عمليات احداث واحد به پايان نرسيده باشد، در صورت ارائه مدارك و دلايل مستند و موجه از طرف متقاضي پروانه تأسيس حداكثر براي مدت يك سال ديگر به صورت اضطراري قابل تمديد است.
صدور پروانه تأسيس بايستي به نام يك نفر يا شركت ثبت شده باشد.
در صورتيكه تعدادي از افراد حقيقي درخواست صدور مجوز بنمايد، بايستي قبلاً با ارائه وكالت بلاعرض به نام يكي از سهامداران، زمينه اجراي مقررات مزبور را فراهم آورند.
فروش و انتقال پروانه تأسيس به غير، با كمتر از 50درصد پيشرفت فيزيكي ساختمانها و تأسيسات ممنوع است و منجر به ابطال پروانه مي شود،و با پيشرفت فيزيكي بيش از 50 درصد، در صورت انتقال كليه اراضي، امكانات، تسهيلات، تعهدات و اختيارات به طور يكجا و با كسب اجازه از كميسيون صدور پروانه استان، بلامانع است.
دارندگان پروانه تأسيس بايد، به محض اتمام ساختمانها و تأسيسات و قبل از بهره برداري، مراتب را به طور ترتيبي به كميسيون صدور پروانه استان اعلام نمايند.


ج- پروانه بهرهبرداري


مجوزي را كه متقاضيان پس از تأسيس واحد، در موعد مقرر و برابر ضوابط، دريافت مي دارند، پروانه بهره برداري مي نامند.
پس از اعلام خاتمه عمليات از سوي دارنده پروانه تأسيس، كميسيون صدور پروانه استان، موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته زمينه بازديد مشترك كارشناسان دامپروري و دامپزشكي را از تأسيسات مربوط فراهم و در صورتي كه عمليات ساختماني و تأسيساتي مطابق با طرح باشد و مراتب مورد تائيد كارشناسان مربوط قرار گيرد، حداكثر ظرف مدت يك هفته، پروانه بهره برداري صادر كند.


تبصره 1: در صورت ضرورت نوسازي واحد دامپروري در همان پلاك يا مرمت و بهسازي واحد يا توسعه، موضوع پس از طرح در كميسيون استان و كسب نظر موافق كميسيون، مراتب موافقت جهت انجام اموراداري، به صورت كتبي با تعيين زمان لازم حداكثر 6 ماه براي مرتب و بهسازي و 2 سال براي نوسازي يا توسعه واحد به متقاضي اعلام گردد.


تبصره 2: در موارد خاص، صدور كارت شناسايي يا شناسنامه دامداري به منظور تحقق زمانبندي شده نظام دامپروري براي واحدهاي پرورش دام و طيور با تصويب كميسيون مركزي صدور پروانه بلامانع است.
در موقع صدور پروانه بهره برداري، پروانه تأسيس از متقاضي پس گرفته باطل و در پرونده نگهداري مي شود.
در پروانه هاي صادره، نكات ذيل بايد مشخص شود:


1- مشخصاتواحد


بايد وقوع، چگونگي بهره برداري،ظرفيت، مساحت زمين و مساحت زيربنا، در كليه پروانه ها قيد شود. در خصوص پروانه هاي دامداري، نژاد و تعداد دام موجود نيز، بر حسب مورد ذكر مي گردد.


تبصره1: شيوه بهره برداري براساس جدولهاي تنظيم شده در دستورالعمل تعيين شماره پروانه منضم به((نظام)) مشخص مي شود.


تبصره2: در مورد واحدهاي موجود، محاسبه ظرفيت، براساس مباني ذكر شده در((نظام)) يا در ذيل نقشه هاي تيپ يا الگويي و بر پايه تأسيسات موجود آن واحد مي باشد.


2- مدتاعتبار
مدت اعتبار پروانه و مجوزهاي بهره برداري 5 سال و پس از سپري شدن مهلت اعتبار، در ذيل همان پروانه به مدت 5 سال ديگر قابل تمديد است.


تبصره1: تمديد واحدهائي كه قبلاً پروانه دريافت داشته اند، بر روي فرمهاي جديد با ذكر شماره و تاريخ پروانه قبلي صورت
مي گيرد و در قسمت تمديد نوبت اول، مهر و امضاء خواهد شد.
چنانچه در پايان مهلت اعتبار پروانه، هيچ گونه ساختماني احداث نشده يا رفع نواقص و تكميل عمليات صورت نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهي ارائه نمايد، پروانه مربوط پس از طرح در كميسيون، لغو مي شود و مراتب جهت قطع كليه امتيازات به واحد زيربط اعلام مي شود.


متقاضيان بايد در خصوص صدور پروانه به تعهدات زير عمل كنند:
1- احداث هر نوع تأسيسات و ساختمان اضافه بر طرح و نقشه مصوب، بدون جلب موافقت قبلي مرجع صادر كننده پروانه، از سوي متقاضي ممنوع است. همچنين، استفاده از ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات به جز در موارد مربوط، توسعه، فروش و انتقال نيز، بدون كسب اجازه ممنوع مي باشد، در اين خصوص، از متقاضيان تعهدنامه اخذ خواهد شد.
2- چنانچه مالك زمين بعد از صدور پروانه با كسب اجازه از كميسيون صدور پروانه،واحد خود را به شركت تبديل كند، اين تغيير نام پروانه،حتي قبل از احداث ساختمان دامداري يا كارخانه(در مدت تأسيس)، به نام شركت، بلامانع است.
3-به شرط ارائه وكالتنامه رسمي 4 ساله غيرقابل عزل، از سوي ساير شركاء تغيير نام پروانه به نام هريك از شركاء نيز بلامانع خواهد بود.
4- كليه مزاياي ناشي از پروانه هاي صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غير ممنوع است.
5- دامداران، مجاز به پرورش و نگهداري دام، بيش از ظرفيت قيد شده در پروانه نيستند.
6- دامدارن نبايد با دريافت يك پروانه، نسبت به پرورش انواع دام، اقدام كنند.


و- مجوزبهداشتي
مجوزي است كه سازمان دامپزشكي كشور به منظور رعايت مسائل بهداشتي و قرنطينه اي در بهره برداري از كارخانجات و كارگاههاي موضوع اين نظام كه مجوز تأسيس آن را از وزارت صنايع يا ديگر دستگاهها صادر مي نمايند،صادر مي گردد.

مدارك مورد نياز جهت دريافت مجوز

 اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند نسبت به دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري، دامداري يا كارخانه هاي مرتبط اقدام كنند، بايد مدارك ذيل را ارائه نمايند:

الف- مدارك مربوط به زمينتأسيسات

1- در مورد اراضي داراي سند مالكيت: اصل اسناد مالكيت به همراه يك نسخه فتوكپي ازآنها.

2- در مورد اراضي استيجاري: اجاره نامه رسمي غيرقابل فسخ به مدت حداقل 20 سال، كه بدين منظور تنظيم شده است.

تبصره: در مورد زمينهاي اوقافي مدت و موضوع اجاره براساس نظريه اداره اوقاف محل تعيين مي گردد.


3- در مورد اراضي فاقد سند مالكيت:  مستند تصرف و احراز مالكيت، كه به تائيد مديريت جهاد شهرستان يا اداره كل منابع طبيعي استان بنا به مورد رسيده باشد و همچنين، امضا وارائه تعهد رسمي و ثبتي مبني بر اينكه پس از صدور پرانه در صورت اثبات صحت عدم مالكيت، پروانه صادره فوراً لغو مي شود و متقاضي حق اعتراضي ندارد و بايد خسارتهاي وارده را نيز، جبران كند.


4- در مورد اراضي مشاع:  گواهي لازم به نام خود، مبني بر تعيين مساحت زمين، از مرجعي كه توسط مديريت جهاد شهرستان معرفي مي شود، همچنين نقشه زمين مورد نظر، جهت ايجاد تأسيسات كه به تائيد و امضاي كليه مالكين زمين و در صورت عدم امكان دسترسي به كليه مالكين، به تصديق عده اي از مالكين آن رسيده باشد.
تبصره1: نظر به اينكه پروانه مورد نظر به نام متقاضي صادر مي شود.بايد افراد نام برده، طي استشهد اراضي مشاع(فرم شماره 5) متعهد شوند كه پس از تقسيم و افراز ملك، زمين ياد شده در تصرف شخصي كه پروانه به نام او صادر خواهد شد، باقي بماند. اين فرم و نقشه مذكور بايد به تصديق شوراي محل وقوع ملك، يا نزديكترين شوراي محل برسد.
تبصره2: در صورتي كه زمين محل احداث تأسيسات، متعلق به چند نفر باشد، به شرطي پروانه به نام يكي از مالكين صادر مي گردد كه وكالتنامه رسمي غيرقابل عزل حداقل- به مدت 5 سال( فرم شماره 4) از ساير مالكيم مبني بر اجازه ايجاد تأسيسات و دريافت پروانه به نام خود ارائه نمايد.


5- در مورد زمينهاي اصلاحات ارضي مفروزالرعيه:  گواهي لازم مبني بر مالكيت يا تصرف زمين و بلامعارض بودن آن، و همچنين تائيديه حدود و مشخصات و مساحت زمين از مديريت كشاورزي محل و نيز، نقشه تفكيكي اراضي محل كه زمين مورد نظر جهت احداث تأسيسات در آن مشخص شده باشد.


6- در مورداراضي واگذاري از سوي سازمانهاي كشاورزييا سازمان جنگلها و مراتع:  صورت مجلس واگذاري زمين و همچنين، نقشه و كروكي موردنظر جهت احداث تأسيسات.

ب- مدارک مربوط به زمين کشت علوفه

در مورد واحدهائي كه برابر ضوابط نظام دامپروري احتياج به ارائه اراضي كشت نباتات علوفه اي دارند:


1- گواهي از مديريت كشاورزي محل، مبني بر وجود مقدار كافي آب جهت كشت نباتات علوفه اي يا گواهي امور آب استان، مبني بر بلامانع بودن حفر چاه و تأمين آب مورد نياز كشت نباتات علوفه اي.


2- مدارك مالكيت زمين مورد نياز، اجاره نامه رسمي غير قابل فسخ با ارائه قرارداد رسمي و غيرقابل فسخ كشت علوفه به مدت حداقل 5 سال با كشتكاري كه زمين ايشان از نظر ميزان توليد علوفه و حدود و مشخصات آن به تائيد مديريت كشاورزي محل رسيده باشد.
بديهي است، مجموع تعهدات كشتكار طرف قرارداد، نبايد بيش از قابليت توليد زمين وي باشد. زمان شروع اجاره يا قرارداد خريد علوفه از تاريخ پيش بيني شروع بهره برداري خواهد بود.
تبصره1: در مورد زمينهاي اوقافي مدت اجاره براساس نظريه اداره اوقاف محل تعين مي گردد.
تبصره2: در صورتي كه محل زمين كشت نباتات علوفه اي در مجاورت محل تأسيسات دامداري نباشد، بايد زميني بدين منظور اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشكالي در حمل علوفه از محل كشت به محل دامداري به وجود نيايد. ميزان اين فاصله منوط به نظر كميسيون استاني خواهد بود.
تبصره3: در صورتي كه زمين نباتات علوفه اي در استان ديگري باشد، تائيديه سازمانهاي كشاورزي هر دو استان، الزامي است.


3- در مورد زمينهاي سنددار، فتوكپي نقشه تفكيكي پلاك اصلي كه پلاكهاي فرعي در آن، مشخص و به تائيد مديريت جهاد شهرستان محل رسيده باشد. در مورد اراضي فاقد سند مالكيت، كروكي يا نقشه تقريبي كه محل اراضي مورد نظر بر روي آن مشخص شده باشد و جهتهاي چهارگانه آن با متراژ زمين و ابعاد محدوده، معين شده و به تائيد شوراي محل روستاي وقوع ملك يا نزديكترين شورا و مديريت كشاورزي با حفظ مسئوليت متقاضي رسيده باشد.

طرح توسعه

 در مرحله تأسيس اجازه توسعه داده نمي شود دارندگان پروانه بهره برداري،تنها در صورتي اجازه توسعه دارند، كه علاوه بر رعايت كليه شرايط لازم، توانايي مديريت آنها جهت ظرفيتهاي بالاتر مورد تائيد كميسيون صدور پروانه استان قرار گيرد. بديهي است كه توسعه هر واحد بايد متناسب با سياست ها و راهبردهاي اعلام شده توسط معاونت امور دام وزارت جهاد باشد.
تبصره: بديهي است كه توسعه هر واحد حداكثر تا سقف ظرفيتهاي مجاز با رعايت سياستها و راهبردهاي اعلام شده توسط معاونت امور دام مي باشد.

تبديل يا تغيير کاربری مجوز

تبديل، اعم از اينكه بخواهد در نوع دام، نژاد يا شيوه بهره برداري صورت گيرد، با در نظر گرفتن اولويتهاي منطقه اي، در چهارچوب سياستهاي وزارت جهادسازندگي، بلامانع است. در مورد تبديل دامداري از يك نوع به نوع ديگر و نيز تبديل نژاد يا نحوهُ بهره برداري در صورت داشتن كليه شرايط لازم جهت فعاليت جديد، پروانه قبلي باطل و پروانه بهره برداري جديد صادر مي شود.

پس از تشريح کليات مربوط به نحوه و مراحل اخذ مجوزهای لازم جهت احداث مراکز پرورش دام و طيور و صنايع وابسته، در ادامه اختصاصا به تشريح انواع و چگونگی اخذ مجوزهای مربوطه جهت احداث مراکز پرورش و نگهداری گاوهای شيری و پرواری و همچنين کشتارگاه های صنعتی ويژه دام و طيور خواهيم پرداخت.

پرورش گاو

پرورش گاو مي تواند به منظور بهره برداري به صورت داشتي، اعم از نژاد شيري و گوشتي، توليد اسپرم، يا با هدف تليسه آميخته و اصيل يا به صورت پرواربندي گوساله صورت گيرد.
در هر حال، نژاد گاو در هر يك از موارد فوق، مي تواند بسته به مورد اصيل، آميخته يا بومي باشد.

الف- ضوابط صدور پروانه تأسيس واحدهاي گاوشيري

 1- ظرفيت: ظرفيت گاوداري شيري جديد التأسيس، نبايد از 20 رأس كمتر باشد و ظرفيتهاي بيشتر به شرح زير تعيين مي شود.
     - واحدهاي كوچك به ظرفيت 20 الي 50 رأس گاو مادر.
     - واحدهاي متوسط به ظرفيت 51 الي 150 رأس گاو مادر.
     - واحدهاي بزرگ به ظرفيت 151 الي 300 رأس گاو مادر.
     - واحدهاي خيلي بزرگ به ظرفيت بيش از 300 رأس گاو مادر (حداكثر 500 رأس)


2-زمين: حداقل زمين مورد نياز جهت تأسيس واحدهاي گاوداري شيري بر حسب ميزاني كه در ذيل نقشه هاي منضم به ((نظام)) قيد شده است، مشخص مي گردد.
زمينهاي زراعي موردنياز (خريد قطعي، واگذاري، اجاره حداقل 25 ساله) جهت كشت نباتات علوفه اي به ميزان يك هكتار براي رأس گاو اصيل، يك هكتار براي 3 رأس گاو و دورگ و يك هكتار براي 4 رأس گاو بومي است كه بتواند حداقل يك سوم كل نياز مواد غذايي دام را تأمين كند.بقيه نياز غذايي توسط دامدار و از طريق مواد غذايي متراكم تآمين مي شود.
تبصره: در مناطق گيلان، مازندران، گرگان و گنبد، ميزان زمين زراعي مورد نياز مي تواند تا مقدار 30 درصد، كاهش پيدا كند.(به عنوان مثال، 7/0 هكتار جهت دو رأس گاو اصيل)


3-نقشه و جايگاه: جهت نگهداري و پرورش گاو شيري نقشه هاي تيپ براي ظرفيتهاي10-20-30-50-75-100 رأس براي اقليمهاي سردسير، گرمسير و معتدل به شرح منضم به نظام طراحي، پيش بيني و ترسيم شده است. مباني محاسباتي نقشه هاي تهيه شده بر حسب هر رأس گاو مولد تعيين گرديده و متوسط مساحت زيربناي مفيد موردنياز براي يك رأس گاو مولد(مادر)، 6/15 متر مربع مسقف و 5/19 متر مربع غير مسقف است، كه براساس تركيب گله و نيازهاي جنبي، به طور تقريب، به شرح زير مي باشد:

ترکيب گله و تاسيسات مورد نياز

مسقف (مترمربع)

غير مسقف (مترمربع)

جايگاه گاو شيرده و خشک

5

10

تليسه پای کل تا زايش

26/1

52/2

گوساله 12- 6 ماهه (ماده)

5/0

1

گوساله 12-6 ماهه (نر پرواری)

5/0

1

گوساله 6- 5/2 ماهه

47/0

95/0

گوساله 3 هفته تا 5/2 ماهگی

2/0

4/0

زايشگاه و گوساله دانی (باکسهای انفرادی)

72/0

-----------

بيمارستان

15/0

-----------

جايگاه گاو نر

15/0

3/0

انبار کنسانتره

25/1

-----------

هانگارد علوفه

2

-----------

سيلو

-----------

83/2

دفتر اداری و مديريت

6/0

-----------

واحد مسکونی

1

-----------

محوطه عمليات دامپزشکی

-----------

5/0

سالن انتظار، شيردوش، محل جمع آوری و

سردکن شير و موتورخانه

8/1

-----------

جمع زيربنای مفيد (مترمربع)

6/15

5/19

 تبصره1: ساختمانهاي جنبي گاوداري تا ظرفيت يكصد رأس گاو مولد مطابق معيارهاي تعيين شده تهيه و طراحي مي شود و از ظرفيت يكصد رأس به بالا، به ازاي هر يكصد رأس ظرفيت گاو اضافي، مساحت زيربناي مفيد جايگاه موردنياز به شرح زير قابل افزايش مي باشد.
- داروخانه و بيمارستان 15 درصد
- گوساله داني و زايشگاه 50 درصد
- دفتر اداري و مديريت و مسكوني 30 درصد
- سالن انتظار، سالن شيردوش، گاوهاي محل 50 درصد
- محل جمع آوری و شير سرد کن به همراه موتورخانه
همچنين ساير ساختمانها بايد طبق زيربناي مفيد تعيين شود و به نسبت ظرفيت واحد گاوداري افزايش يابد.


تبصره2: با توجه به عوامل جوي و شرايط اقليمي موجود در مناطق مختلف كشور، بنا يه تشخيص كميسيون صدور پروانه استان، مي توان به جاي سكوي علوفه( غير مسقف) از انبار يا هانگار علوفه( مسقف) استفاده كرد.


تبصره3: در مناطق خيلي سرد، كه آخور و راهرو تغذيه در زير سقف قرار مي گيرد، مساحت زير بناي غير مفيد نسبت به ميزان تعيين شده تا 20 درصد قابل افزايش است.


4-فواصل: رعايت فواصل در خصوص تأسيسات گاوداري شيري، بر طبق جدول فواصل، منضم به ((نظام)) الزامي است.

ب- ضوابط صدور پروانه تأسيس واحدهاي پرواربندي گوساله

1-ظرفيت: ظرفيت هر واحد پرواربندي گوساله جديدالتأسيس، نبايد در هر دوره از 50 رأس كمتر و از 1000 رأس بيشتر باشد.


تبصره: شركتهاي تعاوني توليد و كشت و صنعتهاي واجد شرايط مي توانند، متقاضي اخذ پروانه تآسيس پرواربندي گوساله، بيش از هزار رأس در هر دوره باشند.


2- زمين: حداقل زمين مورد نياز جهت تأسيس واحدهاي پرواربندي گوساله بر حسب ميزاني كه در ذيل نقشه هاي منضم به ((نظام)) قيد شده است، مشخص مي شود.
زمينهاي ارائه شده جهت كشت نباتات علوفه اي بايد از انواع زمينهاي آبي باشد و به ميزاني تعيين گردد كه بتواند حداقل يك سوم كل نياز غذايي مورد نياز دام را تأمين كند.


3- نقشه و جايگاه: جهت پرواربندي و پرورش گوساله، نقشه هاي تيپ براي ظرفيتهاي 25-100 و 300 رآس در اقليمهاي سردسير و گرمسير به شرح منضم به كتاب طراحي، پيش بيني شده است.
مباني محاسباتي نقشه هاي تهيه شده بر حسب هر رأس گوساله پروار تعيين مي شود و متوسط مساحت زيربناي مفيد مورد نياز به ازاي هر رأس گوساله پرواري اصل در يك دوره، 85/4 متر مربع مسقف و 15/5 مترمربع غير مسقف و به ازاي هر رآس گوساله دورگ و بومي، 35/4 مترمربع مسقف و 5 مترمربع غير مسقف، به شرح ذير مي باشد.

 

شرح

گوساله اصيل

گوساله دورگ بومی

 

مسقف

غير مسقف

مسقف

غير مسقف

جايگاه گوساله نر

 5/2

 4

 2

 4

 خانه کارگری

 4/0

 -----

 4/0

 -----

 محل عمليات دامپزشکی

 2/0

 -----

 2/0

 -----

 انبار علوفه

 17/1

 -----

 17/1

 -----

 انبار کنسانتره

 58/0

 -----

 58/0

 1

 سيلو

 -----

 15/1

 -----

 -----

 جمع کل (مترمربع)

 85/4

 15/5

 35/4

 5

 

.تبصره1: در واحدهاي كمتر از يكصد رأس، احداث محل عمليات دامپزشكي ضروري نيست و در ظرفيتهاي بالاي 100 رأس به ازاي هر 100 رأس اضافه(علاوه بر آنچه كه در بالا اضافه گرديد)، 10 مترمربع مسقف و دو برابر آن بهاربند در نظر گرفته مي شود.


تبصره2: جهت بارگيري و تخليه گوساله بايد سكوي موردنياز پيش بيني شود.


تبصره3: با توجه به عوامل جوي و شرايط اقليمي در مناطق مختلف كشور، بنا به تشخيص كميسيون صدور پروانه استان، مي توان به جاي سكوي علوفه( غيرمسقف) از انبار علوفه (مسقف) استفاده كرد.


4-فواصل: رعايت فواصل در خصوص تأسيسات پرواربندي گوساله، بر طبق جدول فواصل منضم به ((نظام)) الزامي است.
تبصره1: تأسيسات موجودي كه جهت صدر پروانه بهره براري واحدهاي فوق الذكر به كار خواهد رفت، بايد به تائيد كميسيون صدور پروانه استان رسيده باشد و مبناي محاسبه ظرفيت چنين واحدهائي براساس آنچه كه در قسمتهاي قبلي ذكر شده است، مي باشد.
تبصره2: گاوداريهاي موجودي كه به علت عدم امكان رعايت فاصله مشمول دريافت پروانه بهره برداري نوسازي يا بهسازي نشوند، مي توانند برابر ضوابط انتقال، پروانه تأسيس دريافت كنند.
تبصره3: تمديد پروانه بهره برداري واحدهاي گاوداري شيري بالاي هزار رأس، كه قبلاً پروانه بهره برداري دريافت كرده اند،بلامانع است.

نوشته شده توسط شفاعتی در 13:49 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوم شهریور 1393

طرح احداث واحد نيمه صنعتي پرواربندي بره به ظرفيت 100 رأس در هر دوره مقدمه :

مقدمه :

  با نگاهي به روند رشد جمعيت آنچه بيشتر قابل توجه بوده و خود را نشان مي دهد تأمين غذا و ايجاد اشتغال مولد براي اين جمعيت مي باشد كه برنامه ريزي و اقدامات خاص خود را مي طلبند .

بهره برداري بهينه در استفاده از پتانسيلهاي موجود ، از جمله مسائلي است كه در استان ما كمتر مورد توجه قرار گرفته و يكي از راههاي رسيدن به نتايج مطلوب در زمينه توليد و تأمين گوشت قرمز توجه به امر پرواربندي است .

اطلاعات كلي طرح :

مجري طرح : رامین حبیبی

ظرفيت طرح : 100 رأس پرواری

محل اجراي طرح : استان اردبیل – شهرستان مشکین شهر  

نوع فعاليت : پروار بندی

با مشاركت : بانك كشاورزي واقع در خیابان آیت ال.. مشکینی

 

 

اهداف اجراي طرح :

گوسفند داران ايراني به علت عدم اطلاعات فني و هم در گذشته به علت مواجهه با سياست هاي غلط اقتصادي و دامپروري ، گوسفندان نوع گوشتي را با ساير انواع مخلوط كرده اند و اين امر سبب شده است كه متاسفانه اغلب گوسفندان ايران ، اصالت اختصاصي خود را از دست داده و به صورت انواع ناخالص درآيند . در صورتي كه با آگاهي از موازين علمي پرورش گوسفند مي توان افراد مناسب گله را به منظور معين انتخاب و آن ها را براي پيش برد هدف اوليه مورد استفاده قرار داد .

مراحل اجراي طرح :

1) خريد و آماده سازي زميني كه توسط كارشناسان مربوطه مورد تأييد بوده .

2) احداث تأسيسات .

3) تأمين آب سالم به وسيله لوله كشي از آبياري روستا تأمين مي شود .

4) تعيين كردن آب و هواي غالب منطقه و همچنين جهت ساختمان .

5) تأمين كردن برق مصرفي از شبكه سراسري تأمين مي شود .

6) خريداري و نصب تجهيزات و وسايل مورد نياز .

7) خريد دام پس از احداث ساختمان هاي دامپروري انجام مي شود .

مشخصات منطقه اجراي طرح :

محلي كه ما مي خواهيم طرح را اجرا كنيم مربوط است به استان اردبیل  – شهرستان مشکین شهر  .

كمترين دماي سال آن در زمستان27-  درجه و در تابستان 20 درجه مي باشد  و بارش باران و برف آن به طور پراكنده و نامنظم است – اين منطقه سردترين منطقه استان خراسان رضوي و داراي آب و هواي بسيار مناسب جهت انجام گوسفندداري است – ارتفاع از آب هاي آزاد

پايين تر از 23 متر و گاهي در مناطق ديگر بالاتر از 1300 متر مي باشد – نوع خاك آن ماسه اي است  و محصولات آن گندم ، يونجه و محصولات فرعي ديگر است .

 

 

 

 

 

طرح توجيهي يك واحد پرواربندي بره به ظرفيت 100 رأس همراه با احداث جايگاه

 

بخش اول   هزینه های ثابت  

 

الف) زمین و تاسیسات  مورد نياز :

رديف

عنوان

مساحت (مترمربع)

قيمت واحد(ريال)

هزينه كل (هزارريال)

 

1

خرید زمین

300

11000

3300

 

2

جايگاه پرواربندي

80

750000

60000

 

3

بهاربند

80

160000

12800

 

4

انبار علوفه

52

750000

39000

 

جمع

115100

             

 

 

ب)تجهیزات مورد نیاز:

 

 

ردیف

موضوع

مشخصات

مساحت 2m

قیمت واحد (ريال)

قیمت کل (هزار ریال)

 

1

بخاري

5

نفتي

75000

350

2

مخزن سوخت

1

فلزي 2000 ليتر

1500000

1500

3

 

 

 

 

علوفه خرد كن

1

ظرفيت يك تن در ساعت

950000

950

4

ژنراتور برق

1

بنزيني ، هوندا 800

7500000

7500

5

مخزن آب

1

5000 ليتري گالوانيزه

3500000

3500

جمع کل

13800

                   

  

 ج ) جمع کل هزینه های ثابت:

 

ردیف

موضوع

قیمت کل (هزار ریال)

 

1

 

هزینه های زمین و تاسیسات

 

115100

2

هزینه های تجهیزات

13800

3

جمع کل

128900

 

 

جدول جیره بره پرواری

ردیف

مواد خوراکی

As feed (g)

1

یونجه

700

     2

                کنسانتره  

300

 

3

کاه گندم

500

4

اوره

2

5

نمک

7

6

کربناتی کلسیم

11

7

مکمل

7

 

بخش دوم هزینه های جاری

الف)هزينه هاي خرید دام و خوراک در يك دوره پروار

رديف

عنوان

تعداد ـ رأس ـ گرم

قيمت واحد (ريال)

هزينه كل ( هزار ريال)

1

خريد بره

100 رأس

750000

75000

2

خوراك دام

يونجه 700 گرم

1800

12600

كاه گندم 500 گرم

500

2500

كنسانتره 300 گرم

3000

9000

اوره2 گرم 

1600

32

مکمل   7 گرم

2000

140

نمک7    گرم 

500

35

کربناتی کلسیم 11 گرم

700

77

 

   جمع کل                                                                                              99384

 

هزينه هاي خرید دام و خوراک  ساليانه ( هزار ريال)298152 = 3 × 99384

 

 ب )هزینه سوخت یا میانگین هزینه های انرژی

ردیف

شرح

هزینه ماهانه (ريال)

هزینه بر حسب       ( هزار ریال)

1

آب

140000

1680

2

برق

50000

600

3

تلفن

49000

588

4

گازوئیل

120000

1440

5

پیش بینی نشده 2 %

----

86

      6

جمع کل سالیانه

4394

 

 ج) هزینه بهداشت در یک دوره

ردیف

شرح

هزینه هر راس دام (ريال)

هزینه کل

(هزارريال)

1

واکسیناسیون

3500

350

2

ضد عفونی کننده ها

2500

250

3

پیش بینی نشده 2 %

----

12

4

جمع کل

612

 

هزينه هاي بهداشت در سه دوره یا سالیانه  ( هزار ريال)1836 = 3 × 612

د) هزنه پرسنلی : در این طرح ما به غیر خودمان یک کارگر دیگر در نظر گرفتیم که هزنه آن به شرح زیر می باشد:

ردیف

موضوع

هزینه ماهانه (ریال )

 

عیدی یا پاداش

جمع کل هزینه کارگری در یک سال

1

هزینه کارگری

3250000

1000000

40000000

 

 

ه) جمع کل هزینه های جاری

ردیف

 

 

مو ضوع

قیمت کل

(هزارريال)

 

1

جمع هزینه های خرید دام و خوراک

298152

 

2

جمع هزینه های سوخت و انرژی

4394

3

جمع هزینه های بهداشتی

1836

4

جمع هزینه پرسنلی

40000

 

جمع کل

344382

 

 

 

ی) جمع کل هزینه ها  

ردیف

موضوع

هزینه کل( هزار ریال )

1

 

 

هزینه های ثابت

 

128900

2

 

 

هزینه های جاری

 

344382

3

جمع کل

473282

 

بخش سوم 

 

درآمد طرح:

1ـ وزن اوليه بره ها 25 كيلوگرم

2ـ افزايش وزن روزانه 200 گرم

3ـ وزن در موقع فروش 45 كيلوگرم

4ـ طول مدت پروار 100 روز

5ـ فروش 294 رأسي بره با احتساب 2 درصد تلفات ساليانه

6ـ كود حيواني 30 درصد خوراك مصرفي روز

 

مقدار و ارزش توليدات ساليانه با احتساب 2 درصد تلفات

رديف

عنوان

حجم توليدات kg وزن زنده

ارزش واحد (ريال)

ارزش كل ( هزار ريال)

1

فروش 294 رأس بره

13230

33000

436590

2

كود حيواني

18000

70

1260

 

جمع

 

 

437850

 

 

 

 

 

 * سرمايه مورد نياز( هزار ریال ) :

                                                                                                                                                    

رديف

عنوان

سهم بانك (80%)

سهم مجري (20% )

جمع كل

1

هزينه هاي سرمايه اي

103120

25780

128900

2

هزينه هاي جاري

275506

68876

344382

جمع

378626

94656

473282

 

 

توضيح :

1ـ با توجه به اينكه بيشترين بازپرداخت اقساط بانكي مربوط به سال اول مي باشد و سود و زيان ساليانه نيز به همين منوال محاسبه گرديده ، لذا چنانچه طرح در سال اول جوابگوي بازپرداخت اقساط بانكي خود باشد قطعاً در سالهاي بعد جوابگو خواهد بود .

2ـ مدت بازپرداخت اقساط بانكي هزينه هاي سرمايه اي 5 سال با 12درصد سود .

3ـ مدت بازپرداخت اقساط بانكي هزينه هاي جاري 5 سال با 12 درصد سود محاسبه شده است.

4ـ دوران مشاركت به مدت 12 ماه با سود 12  درصد محاسبه شده است .

5ـ 20 درصد سهم متقاضي ترجيحاً بايد در هزينه هاي سرمايه اي هزينه گردد .  

6-تا مين حد ا قل 50 درصد علو فه مورد نياز تو سط خودمان  

 

1) محاسبه سود و هزينه ها :

عنوان

هزينه هاي جاري در سال اول

سود تسهيلات دوران مشاركت

سود تسهيلات سال اول

جمع سود تسهيلات سال اول

كل هزينه هاي جاري و سود تسهيلات در سال اول

هزينه هاي سرمايه اي

ـ

12500

-

12500

12500

هزينه هاي جاري

344382

ـ

13450

13450

357832

جمع

344382

12500

13450

25950

370332

 
 
2) محاسبه سود ويژه  ( هزار ریال )

                                                                                                                                                  

كل هزينه هاي ساليانه طرح

درآمد ناخالص

سود ويژه

370332

437850

67518

 

ازاعداد می توانیم نتیجه بگیریم  كه طرح داراي توجيه اقتصادي مي باشد كه علاوه بر سود ويژه ساليانه مبلغ قابل توجهي از هزينه هاي جاري و سرمايه اي به عنوان مازاد نقدي انباشته به صورت دام و ساختمان براي دامدار به وجود خواهد آمد  و اگر ما بتوانیم 50 درصد علوفه را خودمان تامین کنیم میتوانیم بگوییم درآمد از این هم بیشتر خواهد شد.

 

نوشته شده توسط شفاعتی در 13:46 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوم شهریور 1393

راهكارهاي فني و اجراي در سازه هاي دامي.

بسم الله الرحمن الرحيم

—            باتوجه به هزينه روزافزون ساخت و ساز هاي عمراني  واحد هاي مرتبط با بخش هاي مختلف كشاورزي ودامداري مسئله اقتصادي بودن اجراي اين  واحد ها روز به روز اهميت بيشتري پيدامي كند . در اين قسمت   راهكارهاي مختلفي در خصوص اجراي پروژه هاي بخش دامداري در دو بخش فني و اجراي وطراحي و معماري ارائه ميگردد ،انشاالله در آينده در خصوص ساير بخش ها  مرتبط ،راهكارهاي ديگري نيز  پيشنهاد  ميگردد. اميد است با طرح اين مطالب در حل  بخش كوچكي از مشكلات فرا روي كشاورزي ودامداري كمك شود.

                                                               نعمت الله كيال

بخش اول         كارشناس مديريت آب و خاك و همكار معاونت بهبود توليدات دامي    

راهكارهاي فني و اجراي در سازه هاي دامي.           .

الف: لانه زنبوري كردن تيرها در سوله هاي انبار علوفه

—            همانطور كه ميدانيم اغلب واحدهاي دامي داراي انبار علوفه مي باشند كه اكثرا به شكل سوله با تير آهن در سقف  احداث مي شوند .  بسته به دهانه باربر(عرض سوله) مقطع تير اهن ها متغير است مي توان به جاي تير اهن با مقاطع بالا از تير اهن لانه زنبوري با مقطع كمتر استفاده كرد.با لانه زنبوري كردن در واقع  ارتفاعH))تير اهن را1.5 برابر مي كنيم ودر نتيجه مقاومت خمشي تير آهن بيشتر مي شود.

—            H (ارتفاع)مقطع لانه زنبوري=1.5 برابرمقطع همان تيرآهن در حالت معمولي (در حالت نورد شده)

—            يعني اگر در اجراي سقف سوله از تير آهن  مثلا16 استفاده مي شود مي توان با لانه زنبوري كردن آن برابرتير آهن 20   كه 1.5 برابر 16 مقاومت دارد  استفاده كرد وبا توجه به اختلاف قيمت  هر شاخه تير آهن 16  با قيمت تير آهن 20 كاملا مقرون به صرفه است

—            محاسن:

—            1-وزن تير اهن كمتر و در نتيجه هزينه تهيه و نصب كاهش مي يابد.

—            2-وزن تمام شده سقف كمتر مي شود.

—            3-مقاومت خمشي تير آهن بيشتر مي شود.

—            4-از فضاهاي ايجاد شده درون تير آهن مي توان كابل و لوله رد كرد.

معايب:

1-هزينه جوشكاري جهت لانه زنبوري كردن تيرآهن

ب: اجراي ستون در تير هاي اصلي سقف سوله

—            يكي ديگر از راهكار هاي كم كردن مقطع تير اهن ها، اجراي ستون درفواصل معين در تيرآهن هاي سقف ميباشد و براي اجراي اين ستون ها مي توان از لوله هاي مقاوم و ارزان قيمت يا پروفيل قوطي استفاده كرد.در واقع با كم كردن طول دهانه باربر مقاومت خمشي(لنگرM) كمتري نياز مي باشد در نتيجه تير آهن كوچكتري مورد نياز است. به عنوان مثال در يك تير با بار گسترده يكنواخت:

—            M : لنگر

—            L: طول دهانه(تير آهن).

—            q :مقدار بار گسترده يكنواخت     . 

—            محاسن:

—            1-همانند بند الف با توجه به اينكه دهانه باربري در سقف كمتر مي شود در نتيجه مقطع تير اهن كمتر مي شود و اجراي آن ارزانتر.

—            .

—            معايب:

—            1-  بخشي از فضاي مفيد سوله توسط ستون ها  (لوله ها) اشغال مي شود و در نتيجه قدرت مانور درون سوله كمتر ميشود.

—            2-تهيه ونصب لوله يا پروفيل مورد نياز.

پ: استفاده از مصالح بومي در ساخت واحد ها

—            در هر منطقه جغرافياي مصالح ساختماني خاص همان مكان موجود مي باشد :مثلا در منطقه كوهستاني سنگ زياد است و مي توان در ديوار چيني و فونداسيون از اين سنگ ها به جاي بلوك هاي سيماني استفاده كرد.يا در مناطق جنگلي از چوب درختان  در اجراي سقف ها به عنوان  تير  استفاده كرد.

—            محاسن:

—            1-مصالح ارزان قيمت تر تهيه مي شود.

—            2-هزينه حمل و نقل مصالح كمتر مي شود.

—            معايب:

—            1-كيفيت مصالح نسبتا كمتر است.

—            2-در بخش هاي از سازه نمي توان از مصالح بومي استفاده كرد.

—            3-اثرات مخرب زيست محيطي دارد.

بخش دوم

—            راهكارهاي معماري و طراحي

—            الف: احداث انبار بالوله و ورق گالوانيز

—            مي توان به جاي احداث انبار علوفه به شكل سوله در واحد هاي دامي كه بسيار پر هزينه مي باشد به استفاده از لوله (شبيه لوله هاي دار بست)و  ورق گالوانيزيك انبار علوفه ساخت.

—            -هزينه ساخت هر متر مربع سوله حدود 3000000 ريال ميشود در صورتي كه هزينه ساخت هر متر مربع انبار با لوله و ورق گالوانيز هر متر مربع حدود 320000 ريال مي شود.

—            محاسن:

—            1-هزينه ساخت سوله به طور كامل حذف مي شود.

—            2-ارتفاع انبار كم مي شود.مشروط به اينكه ارتفاع آنقدر كوتاه نشود كه خودرو در آن ورود و خروج نكند.

—            3-واحد دامي بسيار سريع تر به مرحله بهره برداري مي رسد.

—            معايب:

—            1-در مقابل عوامل جوي مانند باد و برف و بارن آسيب پذيرتر مي باشد.

—            2-تهويه به خوبي انجام نمي گيرد.

—            ب: استفاده از طاق هاي گنبدي مشابه مناطق كويري

—            در اجراي آغل و برخي از ساختمان هاي كوچكتر در واحد هاي دامي ميتوان از طاق هاي گنبدي استفاده كرد.

—            محاسن:

—            1-حذف سقف هاي سنگين كه با تير اهن و ورق و ساير مصالح گران قيمت و با دست مزدهاي زياد ساخته مي شود.

—            2-ايجاد يك جريان هوا و تهويه طبيعي در آغل يا ساختمان هاي مورد نظر.

—            3-استفاده از آجر ومصالح سبك، مانند آجر هبلكس در اجراي طاق.

—            4-صرفه جوي در قيمت تمام شده واحد دامي.

—            معايب:

—            1-استحكام كمتر در مقابله با زلزلهِ و نيروهاي جانبي.

—            پ: احداث سيلو هاي ذخيره ذرت به روي سطح زمين

—            سيلوي ذخيره ذرت ترجيحاًً در گوشه محوطه واحد دامي به روي سطح زمين ساخته شود.

—            محاسن:

—            1-اگر سيلو در محل تلاقي دو ديوار عرضي و طولي محوطه دامداري به روي سطح زمين ساخته شود هزينه ساخت دو ديوار طولي و عرضي در اجراي سيلو صرفه جوئي مي شود.

—            2-با اجراي سيلو به روي سطح زمين به راحتي مي توان با احداث زهكش در كف سيلو آب حاصل از ترا كم علوفه را به بيرون از سيلو هدايت كرده و از گنديدگي علوفه جلوگيري كرد.

—            3-عمليات خاكبرداري خذف و هزينه آن صرفه جوي مي شود.

—            معايب:

—            اگر ديوارهاي سيلو تقويت نشود امكان تخريب ديوار بر اثر فشار حاصل از وزن تراكتور يا لودري كه براي تراكم علوفه حركت مي كند وجود دارد.

—            ت: احداث انبار علوفه مركزي

—            براي هر مجتمع دامي يا هر شهرستان يك يا چند انبار سوله علوفه مركزي بزرگ احداث و انبارهاي سوله علوفه هر مجتمع حذف مي شود.

—            محاسن:

—            1-حذف انبار علوفه مركزي واحد دامي در نتيجه صرفه جوي كلان در احداث واحدهاي دامي.

—            2-متمركز كردن تهيه و انبار و مديريت توزيع علوفه در هر منطقه.

—            معايب:

—            1- با توجه به سليقه ها و نيازهاي مختلف هرواحد دامداري در هر منطقه امكان تنش و تناقض منافع بين دامداران وجود دارد.

—            2-هزينه حمل و نقل از انبار مركزي تا واحد هاي دامي اضافه مي گردد.

—            3-امكان آلودگي هاي مختلف واحدهاي دامي و سرايت آن به انبار علوفه مركزي و باالعكس وجود دارد.

—            ث:اجراي مخلوط كف بهاربند به جاي بتن

—            دراجراي بهاربند ها مي توان به جاي بتن ريزي با هزينه هاي زياد ازمخلوط خاك هاي مناسب مانند GCكه از مخلوط هاي خاكي مناسب مي باشد و يا ساير خاك هاي راهسازي استفاده كرد.

—             محاسن

—            1-صرفه جوي در هزينه هاي اجراي مخلوط خاك  نسبت به بتن.

—            2-جلوگيري از ليز شدن كف بهار بند .

—            3- اجراي  فاضلاب ادرار و جلوگيري از گنديدگي سم دام.

—            معايب

—            1- فرسايش كف بهار بند به مرور.

—            2-مشكل پاكسازي و جمع آوري كود حيواني كف بهاربند. 

—            ج:اجراي آخور با نيم لوله يا مصالح بومي به جاي آخوربا مصالح آجروسيمان

—            اجراي آخور يا هر سازه ديگري كه با مصالح آجر و سيمان ساخته شود مستلزم عمليات پي كني و كرسي چيني و آجر چيني مي باشد هم پر هزينه و هم زمان بر مي باشد لذا پيشنهاد ميگردد از لوله هاي pvc يا ساير جنس هاي ديگر لوله به شكل دست دوم با قطر بزرگ به شكل دو نيم شده استفاده كرد.

—            محاسن:

—            1-كم هزينه تر شدن احداث آخور .

—            2-قابليت تغير شكل آخور در زمان هاي مختلف.

—            3- افزودن سرعت احداث آخور.

—            معايب:

—            1-ريختن علوفه در آخور براي كارگر سخت مي شود.

—            2- كمبود لوله در بازار.

—            چ: اجراي ديوار 10 سانتي به جاي ديوار 20 سانتي در باكس گوساله نوزاد

—            باتوجه به اينكه ديوارهاي باكس گوساله نوزاد باربري ندارد نيازي به اجراي ديوار به ضخامت 20 سانت نمي باشد.و يك ديوار 10 سانتي (پارتيشن) همان كاراي را دارد.

—            محاسن:

—            1- صرفه جوي در هزينه ساخت ديوار باكس گوساله.

—            2-اضافه شدن به فضاي مفيد واحد دامي.

—            معايب:

—            1-كم شدن استحكام ديوار در مقابل ضربه گوساله و ساير عوامل ديگر.

—            ح:حذف فضاهاي غير مفيد محوطه دامداري ها مانند فضاي بين بهاربند و ديوار محوطه واحد دامي

—            در نقشه هاي تيپ  واحد هاي دامي كه اجرا مي شود فضا هاي زياد و بعضا غير مفيد ديده مي شود مانند فضاي بين بهاربند و ديوار محوطه . بايد با رعايت ضوابط اين فضاهاي غير مفيد را در طراحي ها به  حد اقل رساند..همچنين ديوار چيني ابعاد فضاهاي غير مفيد در محوطه حذف خواهد شد.

—            محاسن:

—            1-حذف زيرسازي محوطه غيرمفيد و صرفه جوي در اين زمينه.

—            2-حذف ديوار چيني فضاي غير مفيد و صرفه جوي در هزينه هاي ديوار چيني.

—            3-كوچكتر شدن محوطه باعث كنترل و مديريت بهتر مي شود.

—             

خ: حذف اراضي شيب دار

—            حتي الامكان سعي شود از اجراي واحد هاي دامي در دامنه اراضي شيب دار وتپه ها جلوگيري شود زيرا براي تسطيح و آماده سازي اين زمين ها به دليل اختلاف ارتفاع وشيب موجود به ناچار حجم زيادي عمليات خاكبرداري بايد صورت گيرد كه اگر زمين موجود سنگلاخي  نيز باشد قيمت خاكبرداري خيلي بيشتر هم ميشود كه با واگذاري اراضي مسطح ويا نيمه مسطح اين هزينه سر بار حذف يا حد اقل كم ميشود.

نوشته شده توسط شفاعتی در 13:44 |  لینک ثابت   • 

شنبه یکم شهریور 1393

تفاوت دامداری صنعتی و سنتی

Between industrial and traditional livestock1 تفاوت دامداری صنعتی و سنتی

 فرایند تولید دامداری ها به تدریج به سمت صنعتی شدن پیش می رود ، بیش از ۷۰% درصد شیر و گوشت مورد نیاز کشور را دامداری های سنتی و خرد روستایی تأمین می کنند و سهم دامداریهای صنعتی کمتر از ۳۰% درصد است.در حال حاضر۵۳ میلیون گوسفند، ۲۶ میلیون بز و بزغاله و حدود۵/۵ میلیون گاو، گاومیش و شتر جمعیت دامهای سبک و سنگین کشور را تشکیل می دهند.

دامداری سنتی از حداقل امکانات و تجهیزات برخوردار است و در این شیوه نگاه بهره بردار، نگاه معیشتی به دام است.

در دامداری های سنتی، سرمایه گذاری فقط در دام است و ریسک سرمایه گذاری در سنتی ها پایین تر از دامداری های صنعتی است، در دامداری های صنعتی با توجه به این که دام به صورت متمرکز پرورش داده می شود، آسیب پذیری بیشتر است و رعایت یک سری اصول و فنون و دانش را می طلبد که این خود از موانع رشد دامداری های صنعتی است.

 

در خصوص دلایل بروز روند کند تبدیل دامداریهای سنتی به صنعتی می توان گفت :

در واحدهای صنعتی چون دام با یک منظور خاص نگهداری می شود، دانش فنی از جهات مدیریت، تغذیه و بحثهای اصلاح نژاد دام از اصول کار است؛ زیرا اگر نیاز دام از این حیث تأمین نشود قطعاً نمی توان بازده تولید مورد انتظار را پاسخگو باشد. از سوی دیگر چون پرورش دام این واحدهای صنعتی به صورت متمرکز است، بروز هر عارضه ممکن است خسارات سنگینی ایجاد کند، بنابراین حضور دامپزشک در این دامداری ها ضروری است و دامدار باید از نظر اطلاعات فنی و بخصوص مدیریت در سطح بالایی باشد .

ارتقای سطح آگاهی بهره برداران به نوع دام و کاری که انجام می دهند، برگزاری دوره های آموزشی، اعمال سیاستهای حمایتی چون تأمین مصالح ساختمانی در گذشته و اعطای تسهیلات بانکی را از جمله سیاستها و حمایتهای دولت برای تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی می باشد. 

در مقایسه قیمت تمام شده محصولات دامی در دو روش سنتی و صنعتی می توان گفت: در دامداریهای سنتی چون نگاه تولید، معیشتی و خانوادگی است، هزینه های نیروی انسانی را لحاظ نمی کنند و تصور اذهان بر این است که قیمت تمام شده نسبت به دامداری های صنعتی پایین تر است، اما اگر بازده تولید و میزان خروجی محصولات در کنار هم قرار بگیرد، خلاف این اثبات خواهد شد.به طور مثال یک گوساله بومی در یک دامداری سنتی طی یک دوره شیردهی دو تن شیر می دهد، اما تولید یک گاو اصیل در دامداری صنعتی۸تن شیر است. 

در دام سبک همچنین تصوراتی وجود دارد و به اعتقاد سنتی ها با تأمین علوفه از مراتع، قیمت تمام شده گوشت نسبت به واحدهای صنعتی پایین تر است اما این که دامدار برای رسیدن به مرتع باید چه هزینه ای را متقبل شود، محاسبه نمی شود.

با وجود تمام این مسایل دولت هیچ اصراری بر تجمیع دامداری های سنتی و تبدیل آنها به صنعتی ندارد و لزومی برای انجام این کار نمی بیند، زیرا سالهاست روستایی با دامداری عجین شده است. اما مقتضیات تولید و لزوم افزایش بهره وری، بهره بردار را به سمت بهینه سازی فرایند تولید هدایت می کند و روستاییان چاره ای جز تن دادن به بهینه سازی فرایند تولید ندارند . 

Between industrial and traditional livestock2 تفاوت دامداری صنعتی و سنتی

چند نکته برای مقایسه بین دامداری ایران و هلند :

۱-  هلندی ها در دهه اخیر توفیق یافته اند که نه تنها بر پاکسازی بیماریها فائق آیند ، بلکه در امر اصلاح نژاد گاو هلشتاین نیز به رکورهایی رسیده اند ، البته ناگفته نماند که ایرانی ها هم در همین فاصله زمانی به پیشرفت های قابل توجهی در پیدایش جمعیت گاوهای هلشتاین پر بازده دست یافته اند .

۲- در هلند ، بررسی مستمر شکل ظاهری گاوها ، روش جدیدی برای پی بردن به مدیریت تغذیه صحیح گاوهاست که این روش در ایران توسط معدودی از دامپروران انجام می شود. 

۳- در هلند نزدیک به ۵۰ نوع مواد اولیه برای تهیه کنسانتره دامی وجود دارد که در ایران حداکثر ۱۰ نوع بیشتر یافت نمی شود. 

۴- در هلند تلیسه ها در ۱۴ – ۱۵ ماهگی تلقیح می شوند و باروری به ازای هر تلقیح ۳/۱ است . در حالی که در واحد گاوداری تحت مطالعه کارآموز تلیسه ها در۱۷ – ۱۸ ماهگی تلقیح می شوند  و باروری به ازای هر تلقیح ۵/۱ – ۶/۱ می باشد. 

۵-در هلند دام ها بیشتر از علوفه سبز و موادی مثل ذرت علوفه ای و انواع علوفه هایی مانند ری گراس و تیموتی گراس استفاده می کنند . در همین حال روی کیفیت علوفه هم کار می کنند و موجب کی شوند که قیمت تمام شده خوراک به ازای یک کیلو شیر پایین بی آید . 

۶- وضعیت بیمه کشاورزی در هلند با ایران متفاوت است یعنی در ایران محصولات دامی یا واحد های دامداری صنعتی را بیمه می کنند زیرا احتمال خسارتشان زیاد است و بیمه به این صورت کمک می کند یعنی سیستمی را بیمه می کنند که مطمئن هستند خسارت می بیند ولی در هلند اینطور نیست ، در هلند بیمه سود میبرد ، چون سطح مدیریت ها بالاست ، در این کشور دامی که متولد می شود ابتدا شماره گوش می خورد سپس طی یک هفته تمام اطلاعاتش وارد کامپیوتر مرکزی می شود یعنی دام در تمام نقاط هلند شناخنه شده است . ولی بیمه ، به طور کانل آنها را حمایت نمی کند فقط در مقابل بیماری FDM ، تب برفکی و امثال هم را حمایت می کند . که این نشان دهنده آن است که به دلیل مدیریت بسیار بالایی که در کشور هلند است ، کسی دنبال بیمه نمی رود . ولی در ایران متاسفانه این طور نیست با توجه به اینکه مدیریت واحدهایمان بسیار پایین است بیمه بصورت گسترده عمل میکند.   

۷- دامدار هلندی استرس و نگرانی و دلهره ندارد برای استفاده از اسپرم در حالی که دامدار ایرانی برای استفاده از اسپرم در بی اعتمادی و نگرانی از کننده کار و کیفیت اسپرم به سر می برد که باعث شده نسبت به اسپرم ایرانی بی اعتماد باشد ضمن اینکه تولید کننده اسپرم ایرانی تبلیغات لازم را در مورد اسپرم های خودش انجام نداده و پشتوانه استفاده از اسپرم هم ضعیف است یعنی وابسته به سیستم دولتی است و در کل برای اسپرم های ایرانی تبلیغات صورت نگرفته است . 

۸- سیستم حمل و نقل شیر در هلند به صورت تعاونی است . برای تلقیح مصنوعی هم همین طور . سیستم های جالبی است که باید آنها را الگو قرار داده تا بتوانیم از طریق تعاونی هایمان این سیستم را در کار علوفه ، توزیع علوفه و حمل و نقل شیر به کار ببریم که یک کار فرهنگی است و فکر میکنم در کشور ما کاری مشکل باشد . 

۹- در هلند یک واحد پروار بندی ۲۰۰ راسی یا یک واحد ۱۰۰ راسی شیری فقط توسط یک نفر اداره می شود . اما در ایران باید یک مدیر ، یک معاون و ۱۰ کارگر در کنارش داشته باشد در حالی که در هلند یک خانواده ۲ یا ۳ نفره گاوداری را مدیریت می کنند و بقیه پیمانکارانی هستند که خدمات می دهند.

۱۰- و اما مساله آخر، مساله نیروی انسانی است که زن ومرد در یک خانواده کار می کنند و مشکلی ندارند. اما در کشور ما مسائل جنبی و هزینه در بردارد . در صنعت دامداری ما یک نیروی عظیم دختران و زنان هستند که نمی توانند کار کنند در حالی که در هلند ، دختران و زنان در صنعت دامداری کار می کنند و در محیط کارشان مشکلی ندارند ولی ما داریم.

 
نوشته شده توسط شفاعتی در 10:49 |  لینک ثابت   • 

شنبه یکم شهریور 1393

میزان سرمایه لازم برای ساخت گلخانه در سال91 چقدر است؟

میزان سرمایه لازم برای ساخت گلخانه در سال91 چقدر است؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شفاعتی در 10:43 |  لینک ثابت   • 

جمعه سی و یکم مرداد 1393

تولید ابزارهای مقاوم به شوری و سرما

تولید ابزارهای مقاوم به شوری و سرما

با پرتودهی بذرها می توان آنها را در برابر آب و خاک شور و مناطق سرد
مقاوم کرد و از این طریق در مناطق کویری هم می توان گیاهان مقاومت را کاشت
و بارور کرد. 

این اقدام زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور افزایش سطح
زیر کشت در زمین های شور و مناطق خشک در مناطقی از استان های خوزستان،
گلستان و یزد در حال انجام است.

در این روش با استفاده از پرتودهی گاما صفات مقاومت به شوری یا سرما
ایجاد می شود، این تحقیقات هم اکنون روی گندم، دانه روغنی کلزا و برنج در
حال انجام است. 

طرح تحقیقاتی مقاوم سازی درخت اکالیپتوس به شوری و خشکی با استفاده از
انرژی هسته ای به شکل پرتودهی گاما در دست اجراست.در صورت مقاوم سازی این
درخت به شوری و خشکی، با استفاده از ان از حرکت شن های روان و فرسایش خاک
جلوگیری می شود و شاهد سرسبزی منطقه و تامین علوفه دام به علت تثبیت خاک
خواهیم بود.

نوشته شده توسط شفاعتی در 20:6 |  لینک ثابت   • 

جمعه سی و یکم مرداد 1393

بررسي تاثير افزايش سوپر جاذب هاي پليمري به کمپوست در ميزان جذب آب و ساير فاکتورهاي فيزيکي – شيميايي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شفاعتی در 20:2 |  لینک ثابت   • 

جمعه سی و یکم مرداد 1393

روش کاشت در اراضي ديم شيب دار


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شفاعتی در 20:1 |  لینک ثابت   • 

جمعه سی و یکم مرداد 1393

تحقيقات و طرح توجیهی استفاده از سوپر جاذبهای کشاورزی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شفاعتی در 19:57 |  لینک ثابت   • 

جمعه سی و یکم مرداد 1393

افزایش مقاومت به شوری در سپیدار با استفاده از پلیمر هیدروژل


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شفاعتی در 19:55 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر